Privacy Policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Kempers Coaching + Ontwikkeling, als uw behandelaar, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (de Wgbo).

Vanaf het allereerste contactmoment wordt de aanmaak van het dossier opgebouwd. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die Kempers Coaching + Ontwikkeling, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Kempers Coaching + Ontwikkeling spant zich zo goed mogelijk in om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Kempers Coaching + Ontwikkeling:

 • zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende coach, counselor, therapeut heeft Kempers Coaching + Ontwikkeling als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Kempers Coaching + Ontwikkeling heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat er een factuur kan worden opgesteld.

Als Kempers Coaching + Ontwikkeling vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven, zoals in de Wgbo wordt vereist, 20 jaar bewaard

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota ter declaratie kunt aanbieden bij uw zorgverzekeraar. Deze gegevens zijn:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals hypnotherapie
 • de kosten van het consult.