Algemene Voorwaarden

Commitment

Als coach, counselor en therapeut zet Kempers Coaching + Ontwikkeling haar beste kunnen in om de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt commitment verwacht (dat wil zeggen betrokkenheid bij het eigen proces en bij het begeleidingstraject). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen begeleider en cliënt beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht ( i.v.m. het  nakomen van afspraken e.d.)

Vertrouwelijkheid

Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Als coach, counselor en therapeut is Kempers Coaching + Ontwikkeling gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene. Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Er wordt alleen contact met derden (b.v. huisarts) opgenomen na overleg en met toestemming van de cliënt (indien de cliënt minderjarig is dan met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s)), tenzij er sprake is van ernstig dreigende schade voor cliënt en/of omgeving en Kempers Coaching + Ontwikkeling, ter bescherming van de cliënt, meent contact op te moeten nemen met derden.

Daarnaast kan er ook een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen, zoals meldcode huiselijk geweld of in het kader van een klachtprocedure.

Evaluaties

Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfels, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding. Het uitgangspunt is immers gelijkwaardigheid.

Betaling

De sessies worden rechtstreeks aan u gefactureerd en er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Voor zover betaling uitblijft worden na 2 weken administratiekosten (minimaal €15,00) in rekening gebracht. Deze worden hoger naarmate de betaling uitblijft. Mocht er nog steeds niet worden betaald dan is Kempers Coaching+ Ontwikkeling gerechtigd om incassomaatregelen te treffen en zullen de daaraan verbonden kosten, zowel binnen- als buitengerechtelijk, in rekening worden gebracht. Kempers Coaching+ Ontwikkeling schakelt hiervoor het incassobureau Medicas incassojuristen in. Lees hier verder voor hun betalingsvoorwaarden. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele declaraties en vergoedingen bij uw zorgverzekeraar. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor vergoedingen.

Afzeggen afspraak

Afspraken dienen door of namens de cliënt uiterlijk 48 kantooruren van tevoren te worden afgezegd, anders wordt de sessie in rekening gebracht (tel. 071 5141955, spreek evt. de voicemail in).
Bij het niet doorgaan van een sessie van de zijde van Kempers Coaching + Ontwikkeling is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd. Indien er van tevoren is betaald wordt in dat geval dit bedrag onverminderd gerestitueerd
Bij het niet doorgaan van een sessie is Kempers Coaching + Ontwikkeling op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Beëindiging behandeling

Behoudens andersluidende afspraken komt de behandeling ten einde als er 3 maanden verstreken zijn na het laatste contact.

Omgangsregel e-mail en sociale media

Het communiceren per mail of andere media (anders dan het verzenden van een afgesproken taak) wordt in rekening gebracht volgens het uurtarief.

Klachtenregeling

Als lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (de NVBH) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (de RBCZ) valt Kempers Coaching + Ontwikkeling onder de klachtenregeling van deze organisaties.

Wkkgz

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. De  praktijk van Kempers Coaching + Ontwikkeling voldoet aan deze eisen.

Verantwoordelijkheid

Cliënt blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover.

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om Kempers Coaching + Ontwikkeling juist te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van cliënt betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies.

Indien de cliënt minderjarig is rusten deze verantwoordelijkheden bij de wettelijke vertegenwoordiger(s).

Schriftelijk akkoord

Bij aanvang van de behandeling zal de cliënt (bij diens minderjarigheid de wettelijke vertegenwoordiger(s)) worden verzocht om een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden voor akkoord te ondertekenen.